~~ DİYALOGLAR ~~

Projelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz diyalog modelleri aşağıdadır. Aşağıdaki liste elemanları bağlantısıyla gezinebiirsiniz. API deklarasyonları 32/64 bit Office versiyonları ile uyumludur.

 

MSO Diyalogları :

- Klasöre Gözat Diyaloğu :

Sub BrowseFolder()
  Dim fd As FileDialog, ret As Long
  
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  
  ' Açılışta geçerli dizin.
  fd.InitialFileName = "C:\"
  
  ' Pencere başlığına verilecek isim.
  fd.Title = "Klasör seçim diyaloğu"
  
  ' Butona verilecek isim.
  fd.ButtonName = "Klasörü seçiniz..."
  
  ' Diyaloğu aç.
  ret = fd.Show
  
  ' İptal tuşuna basılırsa.
  If Not ret = -1 Then Exit Sub
  
  MsgBox fd.SelectedItems(1)

End Sub

 

Başa Dön

 

- Dosya Seç Diyaloğu 1 :

Sub FilePicker()
  Dim fd As FileDialog, ret As Long, sFile
  
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  
  ' Açılışta geçerli dizin.
  fd.InitialFileName = "C:\"
  
  ' Çoklu seçim geçerli
  fd.AllowMultiSelect = True

  ' Pencere başlığına verilecek isim.
  fd.Title = "Dosya seçim diyaloğu"
  
  ' Sonraki çağırım için filitreyi temizle
  fd.Filters.Clear
  
  ' Filitreleri ekle
  fd.Filters.Add "Resimler(*.gif; *.jpg; *.jpeg)", "*.gif; *.jpg; *.jpeg", 1
  fd.Filters.Add "Excel dosyaları(*.xls; *.xlsx; *.xlsm)", "*.xls; *.xlsx; *.xlsm", 2
  fd.Filters.Add "Metin dosyaları(*.txt)", "*.txt", 3
  fd.Filters.Add "Tüm dosyalar(*.*)", "*.*", 4
  
  ' Varsayılan filitre
  fd.FilterIndex = 3
  
  ' Diyaloğu aç.
  ret = fd.Show
  
  ' İptal tuşuna basılırsa.
  If Not ret = -1 Then Exit Sub

  If fd.SelectedItems.Count > 1 Then
    For Each vFile In fd.SelectedItems
      MsgBox vFile
    Next
  Else
    MsgBox fd.SelectedItems(1)
  End If
End Sub

 

Başa Dön

 

- Dosya Seç Diyaloğu 2 :

Sub FilePicker2()
  Dim sFilter As String, sTitle As String, bMultiSelect As Boolean, defautFilterIndex As Integer, vFile
  
  bMultiSelect = True
  sTitle = "Bir dosya seçin"
  sFilter = "Text dosyaları(*.txt), *.txt"
  sFilter = sFilter & "," & "Excel dosyaları(*.xls;*.xlsx;*.xlsm), *.xls;*.xlsx;*.xlsm"
  sFilter = sFilter & "," & "Tüm dosyalar(*.*), *.*"
  defautFilterIndex = 2 ' Excel dosyaları
  
  fd = Application.GetOpenFilename(sFilter, defautFilterIndex, sTitle, , bMultiSelect)
  
  If IsArray(fd) Then
    For Each vFile In fd
      MsgBox vFile
    Next
  Else
    If fd <> False Then MsgBox fd
  End If
End Sub

 

Başa Dön

 

- Farklı Kaydet Diyaloğu :

Sub Farkli_Kaydet()
  Dim sFilter As String, sTitle As String, sInitialFileName As String, defautFilterIndex As Integer, vFile
  
  sInitialFileName = "" ' "deneme.xls"
  sTitle = "Bir dosya seçin"
  sFilter = "Text dosyaları(*.txt), *.txt"
  sFilter = sFilter & "," & "Excel 97-2003 dosyaları(*.xls), *.xls"
  sFilter = sFilter & "," & "Excel 2007-2013 dosyaları(*.xlsx), *.xlsx"
  sFilter = sFilter & "," & "Tüm dosyalar(*.*), *.*"
  defautFilterIndex = 2 ' Excel dosyaları
  
  fd = Application.GetSaveAsFilename(sInitialFileName, sFilter, defautFilterIndex, sTitle)
  
  If fd <> False Then MsgBox fd
End Sub

 

Başa Dön

 

- Dosya Aç Diyaloğu :

Sub WorkBook_Open()
  ' Excelin "Dosya Aç" diyaloğudur. fd.Execute ile dosya çalıştırılabilir.
  
  Dim fd As FileDialog, ret As Long, sFile
  
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  
  ret = fd.Show
  
  If Not ret = -1 Then Exit Sub
  
  MsgBox "'" & fd.SelectedItems(1) & "' dosyası açılacak.", vbInformation
  
  fd.Execute
End Sub

 

Başa Dön

 

- Dosya Farklı Kaydet Diyaloğu :

Sub WorkBook_SaveAs()
  ' Excelin "Dosya Kaydet" diyaloğudur. fd.Execute ile dosya kaydedilebilir.
  
  Dim fd As FileDialog, ret As Long, sFile
  
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
  
  ret = fd.Show
  
  If Not ret = -1 Then Exit Sub
  
  MsgBox "Bu dosya, '" & fd.SelectedItems(1) & "' adıyla farklı kaydedilecek.", vbInformation
  
  fd.Execute
End Sub

 

Başa Dön

 

 

API Diyalogları :

- Klasöre Gözat Diyaloğu :

Public Enum Root
  MasaUstu = 0
  ProgramlarDizini = 2
  DenetimMasasi = 3
  Yazicilar = 4
  Belgelerim = 5
  SikKullanilanlar = 6
  BaslangicProgramDizini = 7
  SonKullanilanOgelerDizini = 8
  SendToDizini = 9
  CopKutusu = 10
  BaslatMenuDizini = 11
  MasaUstuDizini = 16
  Bilgisayarim = 17
  NetworkKullanicilari = 18
  NetworkKisayolDizini = 19
  Fonts = 20
  TemplatesDizini = 21
End Enum

Public Enum Options
  ReturnAll = 0
  ReturnOnlyFileSystemDirs = 1
  DontIncludeNetworkDirs = 2
  IncludeStatusText = 4
  ReturnOnlySystemAncestors = 8
  EditBox = 16
  Validate = 32
  NewDialogStyle = 64
  BrowseInludeUrls = 128
  DontIncludeNewFolderButton = 512
  DontIncludeTranslateTargets = 1024
  BrowseForComputer = 4096
  BrowseForPrinter = 8192
  IncludeFiles = 16384
  Shareable = -32768
  FileJunction = 65536 ' Win7 ve sonrası. Zip dosyaları da klasör gibi ekle
End Enum

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type BROWSEINFO
    hwndOwner   As LongLong ' Çoğu zaman 0 veya Form Handle No
    pidlRoot    As LongLong ' Kök dizin(Root)
    pszDisplayName As String  ' Seçilen elemanın adı (Path değil)
    pszTitle    As String  ' Pencere mesajı
    ulFlags    As LongLong ' Seçenekler (Options)
    lpfn      As LongLong ' Initial Klasörü atama ve seçimi ekrana yazmak için CallBack
    lParam     As LongLong ' Açılışta ve seçimde seçili olacak klasör
    iImage     As LongLong '
  End Type
#Else
  Private Type BROWSEINFO
    hwndOwner   As Long  ' Çoğu zaman 0 veya Form Handle No
    pidlRoot    As Long  ' Kök dizin(Root)
    pszDisplayName As String ' Seçilen elemanın adı (Path değil)
    pszTitle    As String ' Pencere mesajı
    ulFlags    As Long  ' Seçenekler (Options)
    lpfn      As Long  ' Initial Klasörü atama ve seçimi ekrana yazmak için CallBack
    lParam     As Long  ' Açılışta seçili olacak klasör
    iImage     As Long  '
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  ' Pencere çağıran API
  Private Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As LongLong
  
  ' Seçimin sonucu için
  Private Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As LongLong, ByVal pszPath As String) As LongLong
  
  ' Herhangi bir dizini Root yapmak için path in sayısal karşılığı
  Private Declare PtrSafe Function SHParseDisplayName Lib "shell32.dll" _
   (ByVal pszName As LongLong, ByVal pbc As LongLong, ByRef ppidl As LongLong, _
    ByVal sfgaoIn As LongLong, ByRef psfgaoOut As LongLong) As LongLong
  
  ' Hem açılışta seçili dizin, hem de gezinirken tam yolu ekrana yazma için gerekli
  Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" _
    Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal wMsg As LongLong, _
    ByVal wParam As LongLong, ByVal lParam As Any) As LongLong
  
  ' Diyalog pencere başlığına yazı yazmak istersek
  Private Declare PtrSafe Function SetWindowText Lib "user32" _
    Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal lpString As String) As LongLong
  
  ' Bellekte sabit yer aç
  Private Declare PtrSafe Function LocalAlloc Lib "kernel32" _
   (ByVal uFlags As LongLong, ByVal uBytes As LongLong) As LongLong
  
  ' Belleği kopyala
  Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSource As Any, ByVal dwLength As LongLong)

  ' Belleği serbest bırak
  Private Declare PtrSafe Function LocalFree Lib "kernel32" _
   (ByVal hMem As LongLong) As LongLong
  
  ' Diayalogda sonraki çağırımda önceki çağırım ayarını sil
  Private Declare PtrSafe Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As LongLong)
#Else
  ' Pencere çağıran API
  Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
  
  ' Seçimin sonucu için
  Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
  
  ' Herhangi bir dizini Root yapmak için path in sayısal karşılığı
  Private Declare Function SHParseDisplayName Lib "shell32.dll" _
   (ByVal pszName As Long, ByVal pbc As Long, ByRef ppidl As Long, _
    ByVal sfgaoIn As Long, ByRef psfgaoOut As Long) As Long
  
  ' Diyalog pencere başlığına yazı yazmak istersek
  Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" _
    Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
  
  ' Hem açılışta seçili dizin, hem de gezinirken tam yolu ekrana yazma için gerekli
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
    Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As Long
  
  ' Bellekte sabit yer aç
  Private Declare Function LocalAlloc Lib "kernel32" _
   (ByVal uFlags As Long, ByVal uBytes As Long) As Long
  
  ' Belleği kopyala
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSource As Any, ByVal dwLength As Long)

  ' Belleği serbest bırak
  Private Declare Function LocalFree Lib "kernel32" _
   (ByVal hMem As Long) As Long
  
  ' Diayalogda sonraki çağırımda önceki çağırım ayarını sil
  Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As Long)
#End If

Private mCaption As String

Public Function BrowseFolder(Optional vCaption As String = "", Optional Msg As String = "", _
               Optional vOptions As Options = ReturnAll, Optional LongRoot As Root = MasaUstu, _
               Optional StrRoot As String = "", Optional DefaultDir As String = "") As String
  
  #If VBA7 And Win64 Then
    Dim pidl As LongLong, pidl2 As LongLong, lpDefaultDir As LongLong
  #Else
    Dim pidl As Long, pidl2 As Long, lpDefaultDir As Long
  #End If
  
  mCaption = vCaption ' Pencere başlığında görünecek yazı
  
  Dim bi As BROWSEINFO, strRet As String, spath As String * 260
  
  With bi
    .hwndOwner = 0
    .pidlRoot = LongRoot
  If Trim$(StrRoot) <> "" Then ' İsteğe bağlı Root için başla
    Call SHParseDisplayName(StrPtr(StrRoot), 0, pidl2, 0, 0)
    .pidlRoot = pidl2
  End If
    .pszTitle = Msg ' İleti
    .pszDisplayName = Space$(260) ' Seçimin yalnız başlığı için String Buffer
    .ulFlags = vOptions
    .lpfn = Dummy(AddressOf BrowseCallback) ' Hem açılınca, hem seçim anında seçimi görme için
    
    lpDefaultDir = LocalAlloc(64, Len(DefaultDir) + 1)
    CopyMemory ByVal lpDefaultDir, ByVal DefaultDir, Len(DefaultDir) + 1
    
    .lParam = lpDefaultDir
  End With
  
  pidl = SHBrowseForFolder(bi) ' Diyaloğu aç
 
  If pidl = 0 Then GoTo Clean ' İptal butonuna basıldıysa
  
  If SHGetPathFromIDList(pidl, spath) <> 0 Then ' Path'i spath değişkenine ata
    strRet = TrimNull(spath)
  End If
  
  ' Yazıcı ve Bilgisayar isimleri Path olmadığı için aşağıdaki satır ile alıyoruz. İstersek,
  ' seçime bağlı olarak CallBack içinde Path kontrolu ile Tamam butonunu aktif/pasif yapabiliriz.
  ' Ancak, bu fonk.sonucunun bir Path olup olmadığı kontrolünü çağırdığınız yerde yapmanız uygun olur.
  If strRet = "" Then strRet = TrimNull(bi.pszDisplayName)
  
  BrowseFolder = strRet
  
Clean:
  Call CoTaskMemFree(pidl)
  Call LocalFree(lpDefaultDir)
End Function

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Function BrowseCallback(ByVal hwnd As LongLong, ByVal uMsg As LongLong, ByVal lParam As LongLong, _
                  ByVal lpData As LongLong) As LongLong
#Else
  Private Function BrowseCallback(ByVal hwnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam As Long, _
                  ByVal lpData As Long) As Long
#End If

    '*** BrowseCallback fonksiyonu bir .bas modul içinde olmak zorundadır. ***'
    
    On Error Resume Next ' Excel çökmesin
    
    Dim sBuffer As String * 260
        
    #If VBA7 And Win64 Then
      Dim btnOK As LongLong
    #Else
      Dim btnOK As Long
    #End If
    
    Select Case uMsg
      Case 1 ' Initialize modunda belirtilen dizin seçili gelecektir (DefaultDir)
        If lpData <> 0 Then
          If mCaption <> "" Then _
          Call SetWindowText(hwnd, mCaption) ' Diyalog başlığına yaz
          Call SendMessage(hwnd, 1126, 1, ByVal lpData) ' Diyalog Status Text e yaz
        End If
      Case 2 ' Selection modunda dizinler üzerinde gezinirken seçimi göster
        If SHGetPathFromIDList(lParam, sBuffer) <> 0 Then ' Seçim, bir Path ise
          'btnOK = 1
          'Call SendMessage(hwnd, 1125, 0, btnOK) ' Tamam aktif
          Call SendMessage(hwnd, 1124, 0, sBuffer)
          'Call SetWindowText(hwnd, TrimNull(sBuffer)) ' Seçimi pencere başlığına yazdırmak istersek
        Else
          'btnOK = 0
          'Call SendMessage(hwnd, 1125, 0, btnOK) ' Tamam pasif
        End If
    End Select
  End Function

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Function Dummy(lpProcName As LongLong) As LongLong
#Else
  Private Function Dummy(lpProcName As Long) As Long
#End If
  ' BrowseCallback'in adresini AddressOf ile alabilmek için gerekli kıytırık fonksiyon.
    Dummy = lpProcName
  End Function

Private Function TrimNull(metin As String) As String
' API metnini VB metnine çevirme
  TrimNull = Left$(Trim$(metin), Len(Trim$(metin)) - 1)
End Function

 

Başa Dön

 

- Aç Diyaloğu :

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As LongLong
    hwndOwner     As LongLong
    hInstance     As LongLong
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As LongLong
    nFilterIndex   As LongLong
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As LongLong
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As LongLong
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As LongLong
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As LongLong
    lpfnHook     As LongLong
    lpTemplateName  As String
  End Type
#Else
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As Long
    hwndOwner     As Long
    hInstance     As Long
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As Long
    nFilterIndex   As Long
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As Long
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As Long
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As Long
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As Long
    lpfnHook     As Long
    lpTemplateName  As String
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As LongLong
#Else
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As Long
#End If
  
Public Function OpenFileName() As String
  Dim OFName As OpenFileName
#If VBA7 And Win64 Then
  OFName.lStructSize = CLngLng(Len(OFName))
#Else
  OFName.lStructSize = Len(OFName)
#End If
  'OFName.hwndOwner = Form1.hWnd
  'OFName.hInstance = App.hInstance
  OFName.lpstrFilter = "Excel Dosyaları (*.xls;*.xlsm)" + Chr(0) + "*.xls;*.xlsm" + Chr(0) ' NullChar ile bitecek
  OFName.lpstrFile = Space(254)
  OFName.nMaxFile = 255
  OFName.lpstrFileTitle = Space(254)
  OFName.nMaxFileTitle = 255
  OFName.lpstrInitialDir = CurDir
  OFName.lpstrTitle = "Kaynak Excel dosyasını seçin"
  OFName.flags = 0

  If GetOpenFileName(OFName) Then
    OpenFileName = Trim(OFName.lpstrFile)
  End If
End Function

 

Başa Dön

 

- Kaydet Diyaloğu :

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As LongLong
    hwndOwner     As LongLong
    hInstance     As LongLong
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As LongLong
    nFilterIndex   As LongLong
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As LongLong
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As LongLong
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As LongLong
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As LongLong
    lpfnHook     As LongLong
    lpTemplateName  As String
  End Type
#Else
  Private Type OpenFileName
    lStructSize    As Long
    hwndOwner     As Long
    hInstance     As Long
    lpstrFilter    As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter  As Long
    nFilterIndex   As Long
    lpstrFile     As String
    nMaxFile     As Long
    lpstrFileTitle  As String
    nMaxFileTitle   As Long
    lpstrInitialDir  As String
    lpstrTitle    As String
    flags       As Long
    nFileOffset    As Integer
    nFileExtension  As Integer
    lpstrDefExt    As String
    lCustData     As Long
    lpfnHook     As Long
    lpTemplateName  As String
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As LongLong
#Else
  Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OpenFileName) As Long
#End If
 
Public Function SaveFileName() As String
  Dim OFName As OpenFileName
#If VBA7 And Win64 Then
  OFName.lStructSize = CLngLng(Len(OFName))
#Else
  OFName.lStructSize = Len(OFName)
#End If
  'OFName.hwndOwner = Form1.hWnd
  'OFName.hInstance = App.hInstance
  OFName.lpstrFilter = "Excel Dosyaları (*.xlsm;*.xlsb)" + Chr(0) + "*.xlsm;*.xlsb" + Chr(0) ' NullChar ile bitecek
  OFName.lpstrFile = Space(254)
  OFName.nMaxFile = 255
  OFName.lpstrFileTitle = Space(254)
  OFName.nMaxFileTitle = 255
  OFName.lpstrInitialDir = "C:\"
  OFName.lpstrTitle = "Kayıt için dosya seçin"
  OFName.flags = 0

  If GetSaveFileName(OFName) Then
    SaveFileName = Trim(Replace(OFName.lpstrFile, Chr(0), ""))
  End If
End Function

 

Başa Dön

 

- Renk Seçme Diyaloğu :

' UserForm ve bir adet CommandButton1 ekleyin.
#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type CHOOSECOLOR_TYPE
    lStructSize  As LongLong
    hwndOwner   As LongLong
    hInstance   As LongLong
    rgbResult   As LongLong
    lpCustColors  As String
    flags     As LongLong
    lCustData   As LongLong
    lpfnHook    As LongLong
    lpTemplateName As String
  End Type
#Else
  Private Type CHOOSECOLOR_TYPE
    lStructSize  As Long
    hwndOwner   As Long
    hInstance   As Long
    rgbResult   As Long
    lpCustColors  As String
    flags     As Long
    lCustData   As Long
    lpfnHook    As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR_TYPE) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongLong
#Else
  Private Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR_TYPE) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
#End If

Private Function ShowColor() As Long
  Dim cc As CHOOSECOLOR_TYPE
  Dim Custcolors(0 To 63) As Byte

  ' Renk diyaloğu ekranın sol üst köşesi yerine form üzerinde çıkması için hWnd
  cc.hwndOwner = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
#If VBA7 And Win64 Then
  cc.lStructSize = CLngLng(Len(cc))
#Else
  cc.lStructSize = Len(cc)
#End If
  cc.lpCustColors = StrConv(CustomColors, vbUnicode)
  cc.flags = 0

  ShowColor = IIf(ChooseColor(cc) <> 0, cc.rgbResult, -1)
End Function

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim NewColor As Long
  
  NewColor = ShowColor
  
  If NewColor <> -1 Then
    Me.BackColor = NewColor
  End If
End Sub

 

Başa Dön

 

- Font Seçme Diyaloğu :

' UserForm ve bir adet CommandButton1, bir adet TextBox1 ekleyin.
Private Const GMEM_MOVEABLE = 2
Private Const GMEM_ZEROINIT = 64
Private Const GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)

Private Const LF_FACESIZE = 32

Private Const FW_BOLD = 700

Private Const CF_APPLY = 512
Private Const CF_ANSIONLY = 1024
Private Const CF_TTONLY = 262144
Private Const CF_EFFECTS = 256
Private Const CF_ENABLETEMPLATE = 16
Private Const CF_ENABLETEMPLATEHANDLE = 32
Private Const CF_FIXEDPITCHONLY = 16384
Private Const CF_FORCEFONTEXIST = 65536
Private Const CF_INITTOLOGFONTSTRUCT = 64
Private Const CF_LIMITSIZE = 8192
Private Const CF_NOFACESEL = 524288
Private Const CF_NOSCRIPTSEL = 8388608
Private Const CF_NOSTYLESEL = 1048576
Private Const CF_NOSIZESEL = 2097152
Private Const CF_NOSIMULATIONS = 4096
Private Const CF_NOVECTORFONTS = 2048
Private Const CF_NOVERTFONTS = 16777216
Private Const CF_OEMTEXT = 7
Private Const CF_PRINTERFONTS = 2
Private Const CF_SCALABLEONLY = 131072
Private Const CF_SCREENFONTS = 1
Private Const CF_SCRIPTSONLY = CF_ANSIONLY
Private Const CF_SELECTSCRIPT = 4194304
Private Const CF_SHOWHELP = 4
Private Const CF_USESTYLE = 128
Private Const CF_WYSIWYG = -32768
Private Const CF_BOTH = (CF_SCREENFONTS Or CF_PRINTERFONTS)
Private Const CF_NOOEMFONTS = CF_NOVECTORFONTS

Private Const LOGPIXELSY = 90

Private Type FormFontInfo
  Name   As String
  Weight  As Integer
  Height  As Integer
  UnderLine As Boolean
  Italic  As Boolean
#If VBA7 And Win64 Then
  Color   As LongLong
#Else
  Color   As Long
#End If
End Type

Private Type LOGFONT
  #If VBA7 And Win64 Then
    lfHeight        As LongLong
    lfWidth         As LongLong
    lfEscapement      As LongLong
    lfOrientation      As LongLong
    lfWeight        As LongLong
  #Else
    lfHeight        As Long
    lfWidth         As Long
    lfEscapement      As Long
    lfOrientation      As Long
    lfWeight        As Long
  #End If
    lfItalic        As Byte
    lfUnderline       As Byte
    lfStrikeOut       As Byte
    lfCharSet        As Byte
    lfOutPrecision     As Byte
    lfClipPrecision     As Byte
    lfQuality        As Byte
    lfPitchAndFamily    As Byte
    lfFaceName(LF_FACESIZE) As Byte
End Type

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type FONTSTRUC
    lStructSize    As LongLong
    hwnd       As LongLong
    hdc        As LongLong
    lpLogFont     As LongLong
    iPointSize    As LongLong
    Flags       As LongLong
    rgbColors     As LongLong
    lCustData     As LongLong
    lpfnHook     As LongLong
    lpTemplateName  As String
    hInstance     As LongLong
    lpszStyle     As String
    nFontType     As Integer
    MISSING_ALIGNMENT As Integer
    nSizeMin     As LongLong
    nSizeMax     As LongLong
  End Type
#Else
  Private Type FONTSTRUC
    lStructSize    As Long
    hwnd       As Long
    hdc        As Long
    lpLogFont     As Long
    iPointSize    As Long
    Flags       As Long
    rgbColors     As Long
    lCustData     As Long
    lpfnHook     As Long
    lpTemplateName  As String
    hInstance     As Long
    lpszStyle     As String
    nFontType     As Integer
    MISSING_ALIGNMENT As Integer
    nSizeMin     As Long
    nSizeMax     As Long
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function ChooseFont Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseFontA" (pChoosefont As FONTSTRUC) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongLong) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As LongLong, ByVal dwBytes As LongLong) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As LongLong)
  Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As LongLong, ByVal nIndex As LongLong) As LongLong
  Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As LongLong) As LongLong
#Else
  Private Declare Function ChooseFont Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseFontA" (pChoosefont As FONTSTRUC) As Long
  Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
  Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
Private Function MulDiv(In1 As LongLong, In2 As LongLong, In3 As LongLong) As LongLong
Dim lngTemp As LongLong
#Else
Private Function MulDiv(In1 As Long, In2 As Long, In3 As Long) As Long
Dim lngTemp As Long
#End If

  On Error GoTo MulDiv_err
  If In3 <> 0 Then
    lngTemp = In1 * In2
    lngTemp = lngTemp / In3
  Else
    lngTemp = -1
  End If
  
MulDiv_end:
  MulDiv = lngTemp
  Exit Function
  
MulDiv_err:
  lngTemp = -1
  Resume MulDiv_err
End Function

Private Function ByteToString(aBytes() As Byte) As String
  Dim dwBytePoint As Long, dwByteVal As Long, szOut As String
  
  dwBytePoint = LBound(aBytes)
  While dwBytePoint <= UBound(aBytes)
    dwByteVal = aBytes(dwBytePoint)
    If dwByteVal = 0 Then
      ByteToString = szOut
      Exit Function
    Else
      szOut = szOut & Chr$(dwByteVal)
    End If
    dwBytePoint = dwBytePoint + 1
  Wend
  ByteToString = szOut
End Function

Private Sub StringToByte(InString As String, ByteArray() As Byte)
  Dim intLbound As Integer, intUbound As Integer, intLen As Integer, intX As Integer
  
  intLbound = LBound(ByteArray)
  intUbound = UBound(ByteArray)
  intLen = Len(InString)
  
  If intLen > intUbound - intLbound Then intLen = intUbound - intLbound
  
  For intX = 1 To intLen
    ByteArray(intX - 1 + intLbound) = Asc(Mid(InString, intX, 1))
  Next
End Sub


Private Function DialogFont(ByRef f As FormFontInfo) As Boolean
  Dim LF As LOGFONT, FS As FONTSTRUC
#If VBA7 And Win64 Then
  Dim lLogFontAddress As LongLong, lMemHandle As LongLong, fHeight As LongLong
#Else
  Dim lLogFontAddress As Long, lMemHandle As Long, fHeight As Long
#End If
  
  fHeight = f.Height
  LF.lfWeight = f.Weight
  LF.lfItalic = f.Italic * -1
  LF.lfUnderline = f.UnderLine * -1
  LF.lfHeight = -MulDiv(fHeight, GetDeviceCaps(GetDC(hWndAccessApp), LOGPIXELSY), 72)
  Call StringToByte(f.Name, LF.lfFaceName())
  FS.rgbColors = f.Color
  
#If VBA7 And Win64 Then
  FS.lStructSize = CLngLng(Len(FS))
  lMemHandle = GlobalAlloc(CLngLng(GHND), CLngLng(Len(LF)))
#Else
  FS.lStructSize = Len(FS)
  lMemHandle = GlobalAlloc(GHND, Len(LF))
#End If
  
  If lMemHandle = 0 Then
    DialogFont = False
    Exit Function
  End If
  
  lLogFontAddress = GlobalLock(lMemHandle)
  If lLogFontAddress = 0 Then
    DialogFont = False
    Exit Function
  End If

  #If VBA7 And Win64 Then  
    CopyMemory ByVal lLogFontAddress, LF, CLngLng(Len(LF))
  #Else
    CopyMemory ByVal lLogFontAddress, LF, Len(LF)
  #End If
  
  FS.lpLogFont = lLogFontAddress
  FS.Flags = CF_SCREENFONTS Or CF_EFFECTS Or CF_INITTOLOGFONTSTRUCT
  
  If ChooseFont(FS) = 1 Then
  #If VBA7 And Win64 Then
    CopyMemory LF, ByVal lLogFontAddress, CLngLng(Len(LF))
  #Else
    CopyMemory LF, ByVal lLogFontAddress, Len(LF)
  #End If
    f.Weight = CInt(LF.lfWeight)
    f.Italic = CBool(LF.lfItalic)
    f.UnderLine = CBool(LF.lfUnderline)
    f.Name = ByteToString(LF.lfFaceName())
  #If VBA7 And Win64 Then
    f.Height = CLngLng(FS.iPointSize / 10)
  #Else
    f.Height = CLng(FS.iPointSize / 10)
  #End If
    f.Color = FS.rgbColors
    DialogFont = True
  Else
    DialogFont = False
  End If
End Function

Private Sub UserForm_Activate()
  Me.Height = 265
  Me.Width = 615
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim ffi As FormFontInfo, bool As Boolean
  
  ' Diyalogta seçili gelecek default biçimler
  ffi.Color = TextBox1.ForeColor
  ffi.Height = TextBox1.Font.Size
  ffi.Weight = TextBox1.Font.Weight
  ffi.Italic = TextBox1.Font.Italic
  ffi.UnderLine = TextBox1.Font.UnderLine
  ffi.Name = TextBox1.Font.Name
  
  ' Diyaloğu çağır
  bool = DialogFont(ffi)
  
  If bool = False Then Exit Sub
  
  ' Diyalogta seçilen biçimleri Textboxa ata
  TextBox1.Font.Name = ffi.Name
  TextBox1.Font.Size = ffi.Height
  TextBox1.Font.Weight = ffi.Weight
  TextBox1.Font.Italic = ffi.Italic
  TextBox1.Font.UnderLine = ffi.UnderLine
  TextBox1.ForeColor = ffi.Color
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  TextBox1.Top = 10
  TextBox1.Left = 10
  TextBox1.Height = 100
  TextBox1.Width = 500
  TextBox1.MultiLine = True
  TextBox1.Text = "Bu metin kutusundaki yazıyı" & vbNewLine & _
          "aşağıdaki butonu" & vbNewLine & "kullanarak biçimlendirin"

  CommandButton1.Top = 200
  CommandButton1.Left = 200
  CommandButton1.Height = 25
  CommandButton1.Width = 85
  CommandButton1.Caption = "Diyaloğu göster"
End Sub

 

Başa Dön