Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   JavaScript (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=75)
-   -   Script Tarih Formatı (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=63505)

erkankamilonas 05-02-2009 13:49

Script Tarih Formatı
 
Arkadaşlar merhaba Saat formatı için yapmam gereken nedir

dim scr, tarih
Set Scr = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Scr.CopyFolder "C:\MALİYET K SYSTEM", "D:\Yedekler\" & date & int(rnd*100), True


Yukarıdaki kodda tarih formatını ayarlamak için ne yapmalyım

Normalde Excel ile aşağıdaki gibi çözüyorum
Sub Klasör_Kopyala()
Dim Script As Object
Tarih = Format(Now, "dd.mm.yyyy hh.mm")
Set Script = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Script.CopyFolder "C:\MALİYET K SYSTEM", "D:\Yedekler\" & Tarih
End Sub

erkankamilonas 11-02-2009 15:11

Sorumu birde şöyle sorayım

Ben yedek alma işlemini tarih ve saate göre yapmak istiyorum. Fakat bildiğimiz tarih ssat formatında klasör adı olamıyor. Mesela; 04.02.2009 14:30 bu şekilde klasör adı olmuyor. Bu yüzden formatın 04.02.2009 14.30 şeklinde olması lazım, ne yapmalıyım?

Dim scr, tarih
Set Scr = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Scr.CopyFolder "C:\MALİYET K SYSTEM", "D:\Yedekler\Planlama " & date & " " & right(1*now,4), True
Scr.CopyFolder "C:\DatabaseYönet", "D:\Yedekler\Yönet " & date & " " & right(1*now,4), True
MsgBox "Yedek Alındı", vbQuestion, "deneme" & " " & now

erkankamilonas 01-09-2009 09:57

Sorumu birde şöyle sorayım

Ben yedek alma işlemini tarih ve saate göre yapmak istiyorum. Fakat bildiğimiz tarih ssat formatında klasör adı olamıyor. Mesela; 04.02.2009 14:30 bu şekilde klasör adı olmuyor. Bu yüzden formatın 04.02.2009 14.30 şeklinde olması lazım, ne yapmalıyım?

Dim scr, tarih
Set Scr = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Scr.CopyFolder "C:\MALİYET K SYSTEM", "D:\Yedekler\Planlama " & date & " " & right(1*now,4), True
Scr.CopyFolder "C:\DatabaseYönet", "D:\Yedekler\Yönet " & date & " " & right(1*now,4), True
MsgBox "Yedek Alındı", vbQuestion, "deneme" & " " & now

modalı 01-09-2009 18:24

Hiç Date() i metne çevirmeyi denedinizmi?

CStr(Date) gibi

Ben yedeklemeyi şöyle yapıyorum:


Kod:

Public Sub yedekle()
On Error Resume Next
Dim CurDB As String, KopiaDB As String, LenDB As Long, Plik As String, NrPliku As Long
DoCmd.Hourglass -1
CurDB = CurrentDb.Name
Err = 0
Plik = Space(FileLen(CurDB))
NrPliku = FreeFile
Open CurDB For Binary Access Read Shared As #NrPliku
Get #NrPliku, 1, Plik
Close #NrPliku
If Err = 52 Then
MsgBox "Kopyalanamadı. " & CurDB & "Kopyalama işlemi başarısız.", 48, "Kopyalanıyor."
ElseIf Err Then
MsgBox Err.Description
Else
KopiaDB = InputBox("Veritabanı yedeklenecek, dizin aşağıdaki gibi:" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "Dosyanın oluşturulacağı yol:.", "Değiştirmeden onaylayınız.", Left(CurDB, Len(CurDB) - Len(Dir(CurDB))) & "yedek_" & Date & ".mdb")
If KopiaDB & "" <> "" Then
Kill KopiaDB
Err = 0
NrPliku = FreeFile
Open KopiaDB For Binary Access Write Shared As #NrPliku
Put #NrPliku, 1, Plik
Close #NrPliku
If Err = 0 Then
MsgBox "Yedekleme Başarılı."
Else
MsgBox Err.Description
End If
End If
End If
DoCmd.Hourglass 0
End Subİyi çalışmalar


Saat 17:53

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.