Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   JavaScript (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=75)
-   -   HTML Formuna Excel'den Veri Yükleme (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=25055)

Recep İpek 09-01-2007 22:14

HTML Formuna Excel'den Veri Yükleme
 
Aşağıdaki kodlar ile tasarlamış olduğum HTML formunun ALAN1 isimli Textbox bilgi alanına C'deki DATASON.xls dosyasının DATA sayfasındaki a1 hücresini aktarabiliyorum.

Peki bu bilgiyi Textbox bilgi alanına değilde xxxxxxxxx yazan yere,
yani Table(Tablo) içersine nasıl aktarabiliriz?

Fonksiyon ile bilgiyi alıp sonradan bu alana aktarabiliriz diye düşünüyorum.Fakat şu anda takıldım.

Kod:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Bilgi Giriş Formu</TITLE>
</HEAD>

<FORM NAME="ANA" >
<CENTER><TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER><FONT SIZE=4><b>xxxxxxxxxx</b></FONT></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR>
<BR>
<INPUT NAME="ALAN1" TYPE="TEXT" SIZE=50 ></CENTER>

<Script Language="VBScript">

Sub Window_OnLoad()
On Error Resume Next

Set MyForm = Document.ANA

Dosya = "C:\DATASON.XLS"

Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")

xlApp.Visible = False

Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(Dosya)
Set Sh =xlBook.Sheets("DATA")

MyForm.ALAN1.Value = Sh.Cells(1,1).Value

xlBook.Save
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
Set MyForm = Nothing

Msgbox "Bilgiler Forma Başarıyla Yüklendi",32

End Sub
</Script>
</FORM>
</HTML>


Haluk 10-01-2007 14:42

Aşağıdaki kodu, kendinize göre geliştirirsiniz ...

[html]<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Bilgi Giriş Formu</TITLE>
</HEAD>
<FORM NAME="ANA" >
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER><FONT SIZE=4><b>
<script Language="VBScript">
On Error Resume Next
Dosya = "C:\DATASON.XLS"
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(Dosya)
Set Sh =xlBook.Sheets("DATA")
x = Sh.Cells(1,1).Value
document.write (x)
xlBook.Save
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
</script>
</b></FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<BR>
<BR>
</FORM>
</HTML>[/html]

Recep İpek 10-01-2007 15:28

Her zamanki gibi harikasınız.....Teşekkürler...

Haluk 10-01-2007 15:34

Ben de size teşekkür ederim.

Bu arada; yukarıdaki kodu revize ettim ve biraz daha esnek hale getirdim.

Şöyle ki; HTML sayfasında ayrı yerlerde aynı Excel dosyasından değişik hücreler okuyup, yazmanız gerekebilir.

Bu durumda, Sub yerine bir fonksiyon kullanmak işleri daha kolaylaştıracaktır.

Aşağıdaki kodla, söz konusu Excel dosyasında A1 hücresi HTML sayfasındaki tabloya, C1 hücresi ise HTML sayfasındaki veri giriş kutusuna yazılmaktadır.

İlgili kod aşağıdaki gibidir;

[HTML]<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Bilgi Giriş Formu</TITLE>
<script Language="VBScript">
Function GetData(MyRow, MyColumn)
On Error Resume Next
Dosya = "C:\DATASON.XLS"
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(Dosya)
Set Sh =xlBook.Sheets("DATA")
GetData = Sh.Cells(MyRow,MyColumn).Value
xlBook.Save
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
End Function
</script>
</HEAD>
<FORM NAME="ANA" >
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER><FONT SIZE=4><b>
<script Language="VBScript">
x=GetData(1,1)
document.write(x)
</script>
</b></FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<br><br><br>
<INPUT NAME="ALAN1" TYPE="TEXT" SIZE=50 ></CENTER>
<script Language="VBScript">
x=GetData(1,3)
document.ANA.ALAN1.Value = x
</script>
<BR>
<BR>
</FORM>
</HTML>[/HTML]

Recep İpek 10-01-2007 15:39

Bu daha güzel oldu...Ellerinize sağlık...

Bu kodlar birgün foruma güzel bir çalışma olarak geri dönecek... :D

Haluk 12-01-2007 15:00

Bir alternatif daha ....

Burada, sözkonusu Excel dosyasını açmadan kapalı durumdayken Excel4 makrosu ile A1 ve C1 hücrelerindeki veriler okunarak HTML sayfasında ilgili yerlere yazılmaktadır.

[html]<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Bilgi Giriş Formu</TITLE>
<script Language="VBScript">
Function GetData(MyRow, MyColumn)
On Error Resume Next
MyPath="C:\"
MyFile="DataSon.xls"
MySh="Data"
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False
MyArg = "'" & MyPath & "[" & MyFile & "]" & MySh & "'!R"
GetData = xlApp.ExecuteExcel4Macro(MyArg & MyRow & "C" & MyColumn)
Set xlApp = Nothing
End Function
</script>
</HEAD>
<FORM NAME="ANA" >
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER><FONT SIZE=4><b>
<script Language="VBScript">
x=GetData(1,1)
document.write(x)
</script>
</b></FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<br><br><br>
<INPUT NAME="ALAN1" TYPE="TEXT" SIZE=50 ></CENTER>
<script Language="VBScript">
x=GetData(1,3)
document.ANA.ALAN1.Value = x
</script>
<BR>
<BR>
</FORM>
</HTML>[/html]

Haluk 13-01-2007 14:07

Alternatiflere devam ediyoruz ... :mrgreen:

Alternatif-1 : Arka planda Excel dosyasını gizli olarak açıp, verileri almak (Yukarıda Mesaj No: 2 ve 4)

Alternatif-2 : Kapalı Excel dosyasından Excel4 makrosu ile verileri almak (Yukarıda Mesaj No: 6)

Alternatif-3 : Kapalı Excel dosyasından DAO ile verileri almak. Aşağıda belirtilmiştir...

Bu kez, söz konusu kapalı durumdaki Excel dosyasındaki Data isimli sayfada A1 ve C1 hücrelerinin içeriklerini DAO ile okuyup, HTML sayfasına yazıyoruz.

Kapalı Excel dosyasının yolu aşağıdaki gibi olmalıdır:

D:\HTML\TempHTML\DataSon.xls

Bence, en hızlısı ve en profosyonelcesi bu oldu ...

Buradaki VBscript'i Excel veya başka bir Office programına ait VBA'de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangibir referans bile eklemeye gerek yoktur ....

[html]<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Bilgi Giris Formu</TITLE>
<script Language="VBScript">
Function GetData(MyRng)
Dim daoDBEngine
Dim RS
MyFile="D:\HTML\TempHTML\DataSon.xls"
MySh="Data"
On Error Resume Next
Set daoDBEngine = CreateObject("DAO.DBEngine")
Set daoDBEngine = CreateObject("DAO.DBEngine.36")
On Error GoTo 0
Set dbtmp = daoDBEngine.OpenDatabase(MyFile, False, True, "Excel 8.0; HDR=NO")
Set RS = dbtmp.OpenRecordset("select * from [Data$" & MyRng & ":" & MyRng & "]")
GetData= RS.Fields(0).Value
End Function
</script>
</HEAD>
<FORM NAME="ANA" >
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER>
<FONT SIZE=4>
<b>
<script Language="VBScript">
x=GetData("A1")
document.write(x)
</script>
</b>
</FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<br><br><br>
<INPUT NAME="ALAN1" TYPE="TEXT" SIZE=50 >
</CENTER>
<script Language="VBScript">
x=GetData("C1")
document.ANA.ALAN1.Value = x
</script>
<BR> <BR>
</FORM>
</HTML>[/html]

Haluk 13-01-2007 16:24

Alternatiflere devam ediyoruz ... :mrgreen:

Alternatif-1 : Arka planda Excel dosyasını gizli olarak açıp, verileri almak (Yukarıda Mesaj No: 2 ve 4)

Alternatif-2 : Kapalı Excel dosyasından Excel4 makrosu ile verileri almak (Yukarıda Mesaj No: 6)

Alternatif-3 : Kapalı Excel dosyasından DAO ile verileri almak. (Yukarıda Mesaj No: 7)

Alternatif-4 : Kapalı Excel dosyasından ADO ile verileri almak. Aşağıda belirtilmiştir...

Bu kez de, söz konusu kapalı durumdaki Excel dosyasındaki Data isimli sayfada A1 ve C1 hücrelerinin içeriklerini ADO - OLEDB ile okuyup, HTML sayfasına yazıyoruz.

Bu metot yine Alternatif:3 - DAO kullanımı ile aynı derecede başarılı bir yöntem.

Kapalı Excel dosyasının yolu aşağıdaki gibi olmalıdır:

D:\HTML\TempHTML\DataSon.xls

[html]<HTML>
<HEAD>
<BODY>
<TITLE>Bilgi Giris Formu</TITLE>
<script Language="VBScript">
Function GetData(MyRng)
Dim Conn
Dim RS
MyFile="D:\HTML\TempHTML\DataSon.xls"
MySh="Data"
Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS = CreateObject("ADODB.RecordSet")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=D:\HTML\TempHTML\DataSon.xls;" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0; HDR=No"""
RS.Open "Select * from [Data$" & MyRng & ":" & MyRng &"]", Conn, 1
GetData= RS.Fields(0).Value
Conn.Close
End Function
</script>
</HEAD>
<FORM NAME="ANA" >
<CENTER>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="50%">
<TR>
<TD WIDTH="50%" HEIGHT="20" BGCOLOR="#FFFF99" ALIGN=CENTER>
<FONT SIZE=4>
<b>
<script Language="VBScript">
x=GetData("A1")
document.write(x)
</script>
</b>
</FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<br><br><br>
<INPUT NAME="ALAN1" TYPE="TEXT" SIZE=50 >
</CENTER>
<script Language="VBScript">
x=GetData("C1")
document.ANA.ALAN1.Value = x
</script>
<BR> <BR>
</BODY>
</FORM>
</HTML>[/html]

Recep İpek 13-01-2007 19:21

Sn.Haluk Üstadım,

Bir problemin bu kadarda çözümü olmaz ki..... :mrgreen:

Ben hangisini kullanacağim..... :D

gokhanergul 16-02-2007 03:27

internette kullanmak
 
ben bunlardan birini internette kullanmak istiyorum ama dosya yollarını yazarken C: filan koyuyoruz bu sorun çıkarmazmı? internette kullanmak için ne yapabilirim acil yardımlarınız bekliyorum.... ellerinize sağlık hepinizin bu arada siteye yeni girdimbu örnekle ilgili herşeyi inceledim . Tebrikler.....


Saat 15:26

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.