Excel Forum

Excel Forum (http://www.excel.web.tr/index.php)
-   Excel'e Yeni Başlayanlar (http://www.excel.web.tr/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Excel dosyasını belli satır sayısı ile yeni dosyalara bölmek? (http://www.excel.web.tr/showthread.php?t=170412)

tolga690 08-02-2018 17:24

Excel dosyasını belli satır sayısı ile yeni dosyalara bölmek?
 
Merhabalar,

Excel makrolarında yeniyim. Şöyle bir ihtiyacım vardı. Elimde A'dan P'ye sutun, 20000 satırlı bir excel dosyası var.

1. satırda sütünların başlığı var. Ad, id, link vs.. gibi.
Amacım bu datayı ilk satır hepsinde aynı olmak üzere 50 satır halinde bölerek yeni dosyalar kaydetmek.
Bu çalışmaya çok ihtiyacım var ama bir türlü çözüm üretemedim. Forumda şöyle bir koda denk geldim fakat çalıştıramadım hata yapıyorum sanırım.

Kod:

Sub Baska_Dosyaya_Yaz()
Dim i          As Long
Dim j          As Integer
Dim SonKol      As Integer
Dim Yol        As String
Dim Dosya_Ad    As String
Dim SatirAdedi  As Integer

Yol = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
SatirAdedi = 10
Application.ScreenUpdating = False
SonKol = [IV1].End(1).Column
For i = 2 To [A65536].End(3).Row Step SatirAdedi
  j = j + 1
  Dosya_Ad = "Dosya-" & j
    Set NewBook = Workbooks.Add
        With NewBook
            .Title = "www.excel.web.tr Tarafından Programatik Olarak Oluşturuldu"
            .Subject = "Dosya Bölme"
            .SaveAs Filename:=Yol & Dosya_Ad & ".xls"
        End With
        ActiveWorkbook.Close True
    Workbooks.Open Filename:=Yol & Dosya_Ad & ".xls"
   
    Windows("DOSYA_AYIR.xls").Activate
    Range(Cells(1, "A"), Cells(1, SonKol)).Select
    Selection.Copy
    Windows(Dosya_Ad & ".xls").Activate
    Sheets(1).Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Windows("DOSYA_AYIR.xls").Activate
    Range(Cells(i, "A"), Cells(i + SatirAdedi - 1, SonKol)).Select
    Selection.Copy
   
    Windows(Dosya_Ad & ".xls").Activate
    Sheets(1).Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
    [A1].Select
    ActiveWorkbook.Close True
   
    Application.CutCopyMode = False
       
Next i
[A1].Select
MsgBox "Aktarım İşlemi Bitmiştir..........."
End Sub


Korhan Ayhan 08-02-2018 23:52

Aşağıdaki kodu deneyiniz.

Dosyanızın bulunduğu bölümde "Yedekler" isimli bir klasör oluşur ve dosyalarınız "Dosya_1.xlsx" şeklinde artarak gidecek şekilde isimlendirilir.

Kod:

Sub Tabloyu_Dosyalara_Böl()
    Dim K1 As Workbook, S1 As Worksheet, K2 As Workbook, S2 As Worksheet, X As Long, Say As Long, Zaman As Double, Satir As Variant
   
    Zaman = Timer
   
    Satir = Application.InputBox("Tablonuzu kaç satırlık dosyalara bölmek ister siniz?", "Satır Sayısı Belirleme", 50)
    If Satir = "" Or Satir = 0 Then Exit Sub
   
    Application.DisplayAlerts = False
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
   
    Set K1 = ThisWorkbook
    Set S1 = K1.Worksheets("Sayfa1")
    Son = S1.Cells(S1.Rows.Count, 1).End(3).Row
    If Dir(K1.Path & "\Yedekler", vbDirectory) = "" Then MkDir (K1.Path & "\Yedekler")
    Say = 1
   
    For X = 2 To Son Step Satir
        Set K2 = Workbooks.Add(1)
        Set S2 = K2.Worksheets(1)
        S1.Range("A1:P1").Copy S2.Range("A1")
        S1.Range("A" & X & ":P" & X + Satir - 1).Copy S2.Range("A2")
        K2.SaveAs K1.Path & "\Yedekler\Dosya_" & Say & ".xlsx"
        K2.Close
        Say = Say + 1
    Next
   
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
   
    MsgBox "İşleminiz tamamlanmıştır." & Chr(10) & "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye", vbInformation
End SubSaat 19:27

Powered by vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.